Salygos ir taisyklės

Kiras.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) bei užpildyti Prekių gražinimo formą. Jei Pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti prekes atsiėmimo punkte, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą patį atsiėmimo punktą, nurodytomis darbo valandomis.

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo arba atsiėmimo dienos grąžinti Prekes, kurių prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista, prieš tai raštu informavęs Pardavėją. Maisto prekės nėra grąžinamos.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 2.12 punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šis dokumentas reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo (kliento) abipuses teises, pareigas ir atsakomybę, taikomą perkant prekes internetu www.ingreshop.lt

1.2 Tais atvejais, kai naudojamasi šia interneto svetaine, įskaitant prisijungimą prie jos ir joje nurodytų prekių pirkimą, taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos. Šios nuostatos ir sąlygos, kurios išdėstomos toliau, gali būti bet kuriuo metu pakeistos, apie tai nepateikiant jokio papildomo pranešimo.

1.3 Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

Prekės – materialūs daiktai, kuriuos siūloma įsigyti Pirkėjui per Pardavėjo administruojamą eParduotuvę.

Pardavėjas – Prekes parduodanti bei El. parduotuvę administruojanti ir prižiūrinti UAB “Rimtas reikalas”, juridinio asmens kodas 303075751, PVM mokėtojo kodas LT100007800315, buveinės adresas L. Asanavičiūtės 1-28, Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Pirkėjas – tai asmuo, kuris interneto svetainėje lankosi kaip potencialus ar nebe pirmą kartą apsilankantis bei perkantis klientas.

Paskyra – Pirkėjo atliekamos registracijos eParduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis, pranešimų ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo skiltis eParduotuvėje.

Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas.

Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.

1.4 Pirkimo – pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai elektroninėje parduotuvėje registruotas Pirkėjas pasirinkęs Prekes (suformavęs jų krepšelį)‌ir nurodęs jų pristatymo būdą, patvirtina Prekių užsakymą ir jį apmoka užsakytų Prekių kainą šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

1.5 Pardavėjas Pirkėjo Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Pardavėjo patvirtinta https://ingresi.lt/privatumo-politika/. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, todėl Pirkėjas privalo atidžiai jas perskaityti ir būti įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

1.6 Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia prekių pirkimo pardavimo gerąją verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 1. PREKĖS, JŲ KAINA IR APMOKĖJIMO BEI PRISTATYMO TVARKA

2.1 Visa informacija apie Prekę, jos kainą ir papildomas išlaidas (jei tokių būtų), Prekei taikomą gamintojo garantijos terminą (jei toks taikomas) ir kitas Prekių savybes yra nurodoma elektroninėje parduotuvėje pateikiamų Prekių aprašymuose. Prekių nuotraukos, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra tik iliustracinio pobūdžio ir jose nurodyta Prekių išvaizda ar su tuo susijusios savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje.  Užsakydamas Prekę, Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis Prekės aprašymu, nurodytu elektroninėje parduotuvėje.

2.2 Prekės kaina eParduotuvėje nurodoma eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius (jei tokie taikomi), taip pat nurodoma Prekės kainai taikoma nuolaida (jeigu tokia taikoma).

2.3 Prekės, kurioms jau yra taikoma nuolaida, papildomi nuolaidų kodai negalioja (nuolaidos nesisumuoja).

2.4 Pardavėjas patvirtina Prekės užsakymą Pirkėjui jo Paskyroje nurodytu el. paštu po to, kai Pirkėjas apmoka užsakytų Prekių kainą mokėjimo kortele, elektroninės bankininkystės priemonėmis, kitais elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais ir užsakymo metu pateikiamomis atitinkamomis instrukcijomis.

2.5 Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, jog išimtinais atvejais Pardavėjas gali nepatvirtinti Prekės užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Prekės užsakymą, jei dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių, kaip konkrečios Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose ir/ar jos pristatymas iš gamintojo užtruks neproporcingai ilgai, ir/ar nurodyta Prekė nebegaminama keitėsi Prekės kaina ar su ja susijusios išlaidos, ar Pardavėjas yra netekęs teisės pardavinėti Prekių. Pirkėjas apie Prekės užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, arba apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą, jos kainą ar kitas sąlygas, yra nedelsiant informuojamas jo Paskyroje ar Prekės užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu. Jei keičiasi Prekės pristatymo terminai, kaina ar kitos sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekės patiekimo terminus ir kitas sąlygas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą Prekės užsakymą.

2.6 Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekės pirkimo dokumentai – PVM sąskaita faktūra, jam būtų pateikiama tik elektronine forma, siunčiant ją Prekės užsakymo metu nurodytu Pirkėjo el.pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

2.7 Materialios Prekės pristatymo būdą (pristatymą per kurjerius, atsiėmimą Pardavėjo vietoje) pasirenka Pirkėjas Prekių užsakymo metu ir pagal šį pasirinkimą Pardavėjas pristato atitinkamai užsakytas Prekes.

2.8 Prekės pristatymo paslaugos kaina (jei tokia taikoma) yra nurodoma Prekės užsakymo pateikimo metu.

2.9 Pirkėjas, Prekės užsakymo metu pasirinkdamas Prekės pristatymo jo nurodytu adresu paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekės pristatymo adresą. Jei Pirkėjas Prekės asmeniškai nepriima, kai ji yra pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti Prekę kitam trečiajam asmeniui, esančiam Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo netinkamam asmeniui.

2.10 Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis elektroninėje parduotuvėje nurodytais terminais ir sąlygomis. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas.

2.11 Prekių perdavimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir Prekės būklę. Pastebėjęs, kad Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo – priėmimo dokumente, dalyvaujant kurjeriui, o Prekės fizinio atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje atveju Pardavėjo atstovui, bei surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

2.12 Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento.

 1. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

3.1 Pirkimo – pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas eeletroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį ir patvirtinęs, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina Prekių užsakymą ir jį apmoka šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Pirkėjui neapmokėjus Prekės užsakymo, Prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.

3.2 Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir patvirtindamas, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, jog jis, vadovaujantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka, turi teisę įsigyti Prekę elektroninėje parduotuvėje, bei patvirtina, jog Prekių užsakyme pateikė teisingus savo Asmens duomenis.

3.3 Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant Prekių užsakymą vykdymui. Pardavėjas rekomenduoja, kad Pirkėjai atidžiai patikrintų teikiamą Prekių užsakymą vykdymui.

3.4 Pirkėjui, pateikus Prekių užsakymą vykdymui ir jį apmokėjus šių Taisyklių 2.3. punkte numatyta tvarka, Pardavėjas Paskyroje nurodytu el. paštu išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie Prekių užsakymo vykdymą.

3.5 Pardavėjui, įvykdžius užsakymą, Pirkėjas Paskyroje nurodytu el. paštu yra informuojamas apie Prekės užsakymo įvykdymą (jos pristatymą).

3.6 Prekių užsakymas yra registruojamas ir saugomas elektroninės parduotuvės duomenų bazėje ir gali būti peržiūrėtas Pirkėjo Paskyroje.

3.7 Pardavėjas pasilieka teisę atmesti Pirkėjo Pardavėjui pateiktą vykdymui Prekių užsakymą arba atskirą Prekę bendrame Prekių užsakyme, jeigu neturi galimybės parduoti Prekės, ir apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją jo Paskyroje nurodytu el. paštu, ir ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą kainą už Prekes.

 1. PREKĖS KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

4.1 Pardavėjas garantuoja, jog Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės:

 • atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar elektroninėje parduotuvėje siūlydamas šią prekę įsigyti;
 • yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
 • atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

4.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės nuotraukose savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamos įrangos ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Prekę, kuri nurodoma konkrečios elektroninėje parduotuvėje siūlomos Prekės aprašyme.

4.3 Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1 Pirkėjas turi teise naudotis elektronine parduotuve ir joje įsigyti Prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

5.2 Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sukurdamas Paskyrą, ir įsigydamas elektroninėje parduotuvėje siūlomas Prekes, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis trečiajam asmeniui, kurio vardu veikia, ir įsipareigoja:

 • pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, kuri yra reikalinga naudotis elektronine parduotuve kaip registruotam naudotojui ar Prekės užsakymo suformulavimui ir pateikimui vykdymui. Draudžiama atlikti Paskyros registraciją elektroninėje parduotuvėje naudojantis svetimais duomenimis;
 • nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų įsipareigojimų ir nepiktnaudžiauti šio Taisyklėse nustatytomis Pirkėjo teisėmis;
 • sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui ir/ar nekopijuoti elektroninės parduotuvės turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių elektroninės parduotuvės turinio kopijų, elektroninės parduotuvės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti elektroninės parduotuvės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš elektroninės parduotuvės parsisiųstame dokumente;
 • privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų pareigų.

5.3 Pardavėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektronine parduotuve.

5.4 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjų privatumą ir jų Asmens duomenis tvarkyti griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Pardavėjo patvirtintos Privatumo politikos.

5.5 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra laikinai apriboti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi elektronine parduotuve ir Prekių įsigijimą, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje, pakeitimu, ar Pirkėjo elektroninės parduotuvės Paskyros panaikinimu ir uždraudimu Pirkėjui iš naujo užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje, kai:

 • Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ir/ar atlieka bet kokius kitus draudžiamus veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei, ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises;
 • Pardavėjas turi atlikti elektroninės parduotuvės techninės priežiūros ir/ar atnaujinimo darbus;
 • Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve gali sukelti arba daro žalą Pardavėjui, jo reputacijai, kitiems Pirkėjams ir/ar tretiesiems asmenims, ir/ar kai tai yra būtina apginti Pardavėjo, kitų Pirkėjų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

5.6 Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo Pirkėjui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat perleisti tretiesiems asmenims savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių.

 1. ATSAKOMYBĖ

6.1 Pardavėjas atsako už elektroninės parduotuvės veikimą ir paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Pirkėjo ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

6.2 Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant bet neapsiribojant, už Paskyros registravimo metu ir/ar Prekės užsakymo metu pateiktų jo pareiškimų ir patvirtinimų, Asmens duomenų teisingumą. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenų, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei eParduotuve naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Pirkėjo duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.

6.3 Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės neveikimą ir paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir/arba Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl paties Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.4 Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje konkrečios Prekės aprašyme pateikta informacija.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimo arba su juo susiję, kurių negalima išspręsti Pardavėjo ir Pirkėjo derybomis per 14 dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

7.2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7.3. Pirkėjas (jei jis yra vartotojas), nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.